Kategorie

Provozovatel

Roman Böttcher
Roman Böttcher
Kunice 77, Lysice (okres Blansko)
679 71, Lysice
Česká republika

Tel.: +420 736 680 928


A. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.romanboettcher.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Roman Böttcher, se sídlem  Kunice 77, Lysice PSČ: 679 71, IČ: 72478489, DIČ: CZ680904942 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“). 

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze to zboží řádné kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.romanboettcher.com a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací).
Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží. 
Společnost Roman Böttcher si vyhrazuje při dodávce veškerého zboží (kromě biopreparátů a náramků odpuzující komáry) právo individuální dohody ceny dopravy. Cena dopravy zboží není součástí standardního objednávkového systému www.romanboettcher.com. Doručování mimo území ČR je sjednáváno individuální dohodou. 

B. Místo plnění

 

Místem plnění je sídlo společnosti prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zaplatit v hotovosti na místě při převzetí nebo předem bankovním převodem, pokud není dohodnuto jinak.  Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno (případně bude řešeno dohodou s kupujícím) a platným občanským průkazem. 

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko „KOŠÍK“), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí.
Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. 
K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. 
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 
Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
Internetový obchod www.romanboettcher.com obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 
Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu www.romanboettcher.com , či zaslání objednávky mailem na mailovou adresu společnosti: romanboettcher@seznam.cz  , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.
Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu (v případě koupě zboží v hodnotě nižší než 5000,- Kč dodací list-daňový doklad), která zároveň slouží jako záruční list.  
Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu (dodací list-daňový doklad) po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury (dodací list-daňový doklad) nebo faktura (dodací list-daňový doklad) není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

D. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.
 E. Dopravní podmínky, poštovné

 

Přehled možných způsobů doručení zboží a jejich ceny s DPH pro:

 


Osobní vyzvednutí na sídle společnosti


0,- Kč


možné až po domluvě času odběru (tel. č.: 736 680 928)


Česká pošta - dobírka


90,- Kč


platí pro biopreparáty, náramky odpuzující komáry, příslušenství k IBC kontejnerům


Zajištění dopravy na místo dodání prodávajícím


Cena dohodou


Platí pro objemné zboží (nádrže, jímky, septiky, čov, IBC kontejnery, odlučovače tuku apod.)

 

F. Záruka

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. U některých typů zboží je záruka delší než 24 měsíců, toto je však vždy uvedeno v cenové nabídce, případně na našich internetových stranách společnosti. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně