Kategorie

Provozovatel

Roman Böttcher
Roman Böttcher
Kunice 77, Lysice (okres Blansko)
679 71, Lysice
Česká republika

Tel.: +420 736 680 928


1. Porušení obalu při přepravě, znehodnocení obsahu zásilky


Přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku její odevzdání konečnému zákazníkovi. Při převzetí si zásilku prohlédněte a v případě viditelného poškození nebo dokonce ztráty části obsahu sepište s přepravcem protokol a zásilku nepřebírejte. Ihned po vrácení zásilky přepravcem do naší společnosti Vám vyexpedujeme nové zboží.

 

2. Reklamace v záruční době


Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.romanboettcher.com reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Roman Böttcher, Kunice 77, 679 71 Lysice nebo na e-mailové adrese: romanboettcher@seznam.cz . Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.


Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží.


Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo Dodací list – daňový doklad.


V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.


V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z chybné instalace nebo neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Reklamační lhůta začíná plynout dnem, kdy zákazník dodal všechny podklady nutné k reklamaci a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.
Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na své náklady poštou na adresu určenou kupujícím.


Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.


Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.


3. Práva a povinnosti prodávajícího

 


Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v sídle společnosti prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.


Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.


Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.


Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.


Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.


Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu www.romanboettcher.com)


4. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.


Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky (případně mailem při odsouhlasení dopravy) ještě před jejím závazným potvrzením.


Je-li zboží přepravováno dopravcem prodávajícího, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o neuskutečněném doručení zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.


V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně